Skoolprofiel / School Profile

Tuisonderwys

Impaq Leerplan

Studie metodes praktisyn van Dr. Kobus Neethling se Breinprofiele

Skoolgereedheids- en leergereedheidstoetse

5 – 7 Jaar

Remediërende Terapie/ Remedial Therapy

Wiskunde / Mathematics Gr 1 – 7

Afrikaans / Engels Gr 1 – 7

Wiskunde remediëring word aangebied volgens leerder behoefte. 

‘n Leerder stel sy/haar probleem area, waarop die nodige verduidelikings en hulp volg.

Klasse is aktief, wat beteken dat leerders die tyd konstruktief moet gebruik deur die inoefening van die behandelde werk.

Afrikaans en Engels word eers GRATIS geassesseer om te bepaal op watter lees- en spelvlak die leerder is, waarna mondelingse terugvoer dan aan die ouers gegee word.

‘n Spesiale program word vir elke leerder individueel saamgestel.

Na elke ses (6) maande word die leerder geassesseer om vordering te monitor.

Mathematics remediation is offered according to learner’s requirements.

A learner sets his / her problem area, which follows the necessary explanations and help.

Classes are active, which means that learners must use the time constructively through the practice of the treated work.

Afrikaans and English are first assessed for FREE to determine what reading and spelling level the learner is, after which oral feedback is given to the parents.

A special program is developed for each individual learner.

After every six (6) months, the learner is assessed to monitor progress.

Visie en Missie

Visie:

Die visie van Prestige Tuisonderwys is dat daar ‘n optimale leeromgewing geskep en gevestig word, waarin opvoeders en leerders optimaal in totaliteit ontwikkel, in die Vryheid van ‘n Christelike waardesisteem, gefundeer op kwaliteit onderrig, selfdissipline en wedersydse respek tot eer van God en tot die welsyn van ons land.

Missie:

Prestige Tuisonderwys se visie kan deur middel van die volgende missiestellings bereik word:

  • Goed opgeleide en gekwalifiseerde onderwysers en bestuur, wat toegerus is met die nodige geestelike kwaliteit en lewensgesteldhede.
  • Leerders moet aangemoedig word om optimaal tot selfdenkende, afgeronde individue te ontwikkel.
  • Ons leerders se fondament word diep gewortel en so lei dit tot wysheid, kennis en insig.
  • Ontwikkeling van ‘n werksetiek waarbinne elke leerder sy/haar hoogste potensiaal kan bereik op akademiese en kulturele gebiede.
  • Motivering van ouers en die gemeenskap om deurlopend hulle verantwoordelikhede ten opsigte van die skool en skoolaktiwiteite te aanvaar en positief daarby betrokke te wees.

Mission and Vision

Vision:

The vision of Prestige Tuisonderwys is that an optimal learning environment is created and established in which educators and learners develop optimally in totality, in the Freedom of a Christian value system, based on quality education, self discipline and mutual respect in honour of God and to the welfare of our country.

Mission:

Prestige Tuisonderwys’ vision can be achieved through the following mission statements:

  • Well trained and qualified teachers and management, who are equipped with the necessary mental quality and characteristics.
  • Learners must be encouraged to develop optimally for self-reasoning, well rounded individuals.
  • Our learners’ foundation is deeply rooted and leads to wisdom, knowledge and insight.
  • Development of work ethic within which every learner can achieve his/her highest potential in academic and cultural areas.
  • Motivation of parents and the community to continually accept their responsibilities with regard to education and school activities and to be positively involved
MENU